09.09.2019

Съобщение

За прием  на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия  Алфатар , област Силистра за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.-

краен срок за подаване на документи за регистрация -16 септември 2019 г., 17:00 часа

Документи се приемат всеки календарен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Място: Община Алфатар – ет.3, Заседателна зала на ОбС.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В

ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

Необходими документи:

 

 1. Регистрация на ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕПриложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

 • пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;
 • искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;
 • адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

 • решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;
 • пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Алфатар, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Алфатар извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 1. Регистрация на ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.
 • Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.
 • Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа
 • Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.
 • За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:
 • пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;
 • искане за регистрация за участие в съответния вид избор;
 • адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.
 • към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:
 • решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:
 • за кой вид избор се създава;
 • кой е упълномощен да я представлява;
 • Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).
 • Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;
 • образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 • образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 • пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 • удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 • имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.
 • Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).
 1. Регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове
 • Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Силистра заявление за регистрация – Приложение № 53-МИот изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 • В заявлението се посочват:
 • имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;
 • имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;
 • искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);
 • адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.
 • Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:
 • решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 • удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 • имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
 • Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

 

 

 

 

26.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.
25.10.2019

Съобщение

24,00 ч. на 25.10.2019 г. – Край на предизборната кампания.

До 17,00 ч. на 26.10.2019 г. - Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК. 

До 17,00 ч. на 26.10.2019 г. - Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списък с упълномощените си представители.

14.10.2019

Съобщение

Решение № 1080 – МИ/ 12.09.2019 г. на ЦИК за  условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

14.10.2019

Съобщение

ОИК - Алфатар уведомява, че на 19 октомври  2019 г.

/ събота/  от 10:00 часа в НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” ще проведе обучение на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

09.10.2019

Съобщение

Определяне на секции за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването в изборите за общински съветници  и кметове  на 27.10.2019 г.

 

 1. Секция № 19 01 00 202 – НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 2. Секция № 19 01 00 204 – кметство с. Алеково за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 3. Следните мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.:

       3.1.  Вергиния Николова Стоянова - Специалист „Протокол, връзки с обществеността и международно сътрудничество”; Живка Симеонова Банкова – секретар на Община Алфатар и Гинка Иванова Райчева – старши специалист „АПОН” кметство Алеково да записват заявките за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;

 1. Адрес и телефони, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден:
 • гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел: 086/811610 и 086/811614;
 • с. Алеково, ул. Алеко Константинов 47, тел: 086228/205
 1. Заявки от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., могат да се подават на горепосочените адреси и телефони всеки работен ден от 08:00 – 12:00 часа и от 13:00-17:00 часа.
 2. Заявки ще се приемат и на посочените телефони в самия изборен ден – 27 октомври 2019 г.
09.10.2019

Съобщение

Във връзка с предстоящото обучение на СИК което ще се проведе на 19.10.2019 г. от 10:00 часа в НЧ "Йордан Йовков - 1894 г.", гр. Алфатар, предоставяме МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК

 

                                               ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

                                                         МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

 

на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и

за кметове на 27 октомври 2019 г.

(приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК) 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ІІ. ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПРИСЪСТВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА НА СИК В ПРЕДИЗБОРНИЯ И ИЗБОРНИЯ ДЕН. ЛЕГИТИМАЦИЯ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ

 

ІІІ. ПРЕДИЗБОРEН ДЕН - 26 октомври 2019 г.

 1. Получаване на изборните книжа и материали
 2. Действия по подготовка на изборното помещение
 3. Действия по подготовка на пространството пред изборното

помещение и на сградата, в която се помещава избирателната секция

 1. Охрана на изборните помещения
 2. Съдействие от кмета на общината/района

 

ІV. ИЗБОРЕН ДЕН – 27 октомври 2019 г.

 1. Откриване на изборния ден
 2. Отваряне на изборното помещение
 3. Действия след отварянето на помещението
 4. Допускане до гласуване на избирателите – български граждани. Гласуване

4.1. Документи за гласуване

4.2. Проверка дали избирателят е вписан в избирателния списък

4.3. Действия на СИК, ако избирателят не фигурира в избирателния списък и е вписан в Списъка на заличените лица

 1. Вписване в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) в изборния ден
 2. Гласуване на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз
 3. Оспорване на отказ за допускане до гласуване и за вписване в изборния ден
 4. Гласуване с придружител. Списък за допълнително вписване на придружителите
 5. Предоставяне на бюлетини на избирателя и гласуване
 6. Запълване на избирателната кутия
 7. Гласуване при сгрешена бюлетина
 8. Гласуване при показан и заснет вот, бюлетини с несъответстващ номер (недействителни бюлетини)
 9. Закриване на изборния ден

 

V. ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО (ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА, ЗА КМЕТ НА РАЙОН/КМЕТСТВО)

1. Попълване на част I от протоколите

 1. Преброяване на бюлетините (гласовете) и попълване част ІІ от протоколите

2.1. Преброяване на бюлетините (гласовете) за партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати

2.2. Преброяване на предпочитанията (преференциите) и попълване на част II, лист 2, т. 10 от протокола за избор на общински съветници

 1. Пренасяне на данните от черновите в секционните протоколи на СИК
 2. Копиране на протоколите на СИК

 

VІ. ДЕЙСТВИЯ НА СИК СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

 1. Опаковане на бюлетините и другите изборни книжа
 2. Транспортиране на изборните книжа и материали след обявяване на резултатите от гласуването в секцията
 3. Приемане и обработка на секционните протоколи от ОИК
 4. Предаване на торбите с бюлетините и останалите изборни книжа и материали на общинската администрация

 

VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО ИМ ОТ СИК В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

 

Приложение 1: Образец на протокол на СИК за вземане на решения

Приложение 2: Протокол на СИК за избиране на кмет на община/район/кметство

Приложение 3: Протокол на СИК за избиране на общински съветници

Приложение 4: Чек листове:

            - Действия на СИК в деня преди изборите

            - Действия на СИК в изборния ден. Откриване на изборния ден

            - Действия на СИК по допускане на избирателите да гласуват

            - Действия на СИК с бюлетините и избирателната кутия

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Настоящите Методически указания целят да гарантират точното и еднакво прилагане на разпоредбите на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии (СИК) и да дадат практически насоки при работата им в изборния процес.

Секционните избирателни комисии изпълняват правомощията си от деня на назначаването им до приключване на изборите, предаването в общинските избирателни комисии (ОИК) на протоколите с резултатите от гласуването, избирателните списъци, декларации и други, а в общинската администрация – на торбата с бюлетините и останалите книжа и материали и поставянето на видно място пред секцията на копие от подписаните протоколи с изборните резултати.

Членовете на СИК се освобождават от служебните им или трудовите им задължения за деня преди изборите, за изборния ден и за следващия ден. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж по специалността, или по тяхно искане – полагащия им се платен годишен отпуск.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, а също и да провеждат предизборна агитация.

Заседанията на СИК са законни, ако на тях присъстват повече от половината от състава им.

 

Брой на присъстващите

Брой на назначените членове на СИК

3

5

4

6

4

7

5

8

5

9

 

Заседанията на СИК се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

Брой на присъстващите

Предложението се приема, ако са гласували „ЗА”

9

6

8

6

7

5

6

4

5

4

4

3

3

2

 

Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола, като се вписват имената на членовете, гласували „за“ и „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.

При провеждане на заседания и вземане на решения СИК съставя протокол по образец – приложение към методическите указания.

Решенията на СИК могат да бъдат оспорени пред ОИК, която се произнася в рамките на един час, но не по-късно от края на изборния ден.

Членовете на СИК са длъжни да подпишат протокола с изборните резултати след установяване на резултатите от гласуването и попълване на протокола. При отказ за подписване на протокола членовете на СИК носят административнонаказателна отговорност по Изборния кодекс.

 

ІІ. ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПРИСЪСТВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА НА СИК В ПРЕДИЗБОРНИЯ И ИЗБОРНИЯ ДЕН. ЛЕГИТИМАЦИЯ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ

 

При получаване на изборните книжа и подготовка на секциите

26 октомври 2019 г.

При откриване на изборния ден

27 октомври 2019 г.

По време на гласуването

При отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването

 

Избиратели

 

 

 

Кандидати

 

Кандидати

Наблюдатели – български и чуждестранни

Наблюдатели – български и чуждестранни

Наблюдатели – български и чуждестранни

Наблюдатели – български и чуждестранни

Застъпници

Застъпници

Застъпници

Застъпници

 

Упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

 

Представители на средствата за масово осведомяване

Представители на средствата за масово осведомяване

Представители на средствата за масово осведомяване

 

 

 

Анкетьори

 

Легитимация и отличителни знаци:

Наблюдателите се легитимират с удостоверение от ЦИК и носят отличителен знак, утвърден от ЦИК – Решение № 607-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК.

Застъпниците се легитимират с удостоверение от ОИК и носят отличителен знак по образец – Решение № 607-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК.

Упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети се легитимират с пълномощно от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет и носят отличителен знак по образец – Решение № 607-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК.

Анкетьорите се легитимират с удостоверение от ЦИК и носят отличителен знак по образец – Решение № 607-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК.

Представителите на средствата за масово осведомяване (журналисти) се легитимират с удостоверение от съответната медия/журналистическа карта.

 

В изборния ден наблюдателите, застъпниците, упълномощените представители не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборното помещение в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите може да присъстват само по един наблюдател от една и съща организация, по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, по един упълномощен представител от всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

Справка за регистрираните кандидати, наблюдатели, застъпници, инициативни комитети, представители и анкетьори може да се направи в публичните регистри на интернет страницата  Централната избирателна комисия www.cik.bg и на страницата на съответната ОИК.

Лицата, които в изборния ден не носят отличителни знаци или носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или откажат да се легитимират със съответното удостоверение, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.

 

ІІІ. ПРЕДИЗБОРEН ДЕН – 26 октомври 2019 г.

 

 1. Получаване на изборните книжа и материали

В предизборния ден – 26.10.2019 г., определен с решение на ОИК член и длъжностно лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета, предават на председателя на СИК бюлетините и другите изборни книжа и материали в присъствието на зам.-председател, секретар и членове на СИК, както следва:

1.1. Избирателни списъци:

- част І и част ІІ (приложения № 1-МИ и № 2-МИ);

- за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 3-МИ);

- за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции; (предава се на СИК от ръководителя на лечебното заведение/дома/) (Приложение № 4-МИ);

- за гласуване в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане (предава се на СИК от ръководителя на мястото за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане) (Приложение № 5-МИ).

1.2. Избирателни кутии и отделни непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините.

1.3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване.

1.4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 80-МИ).

1.5. Списък на заличените лица (Приложение № 6-МИ).

1.6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи (Приложение № 95-МИ).

1.7. По един формуляр:

- на протокола на СИК за общински съветници, запечатан в плик;

- на протокола на СИК за кмет на община, запечатан в плик;

- на протокола на СИК за кмет на район, запечатан в плик (за София, Пловдив и Варна);

- на протокола на СИК за кмет на кметство, запечатан в плик (ако се произвежда такъв избор).

1.8. Формуляри на чернови на протоколите на СИК, запечатани в плик.

1.9. Бланки-чернови за преброяване на преференциите (предпочитанията) за всяка от кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции за общински съветници.

1.10. Печат на СИК/ПСИК (в запечатан плик).

1.11. Протокол за маркиране на печата на СИК (ПСИК) (Приложение № 87-МИ).

1.12. Образци на декларации (приложения № 15-МИ и № 81-МИ).

1.13. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

- хартиени ленти за запечатване на избирателната кутия и кутията за отрязъците;

- два големи плика с надписи „Плик № 1 – Списъци на СИК № …” и „Плик № 2 – Протоколи на СИК № …“, които са подпечатани с печата на общината;

- хартиени ленти за запечатване на изборните помещения;

- ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия; лепило; линийки; маркери; химикалки, пишещи със син цвят; торби и други, за осигуряване на нормалното протичане и приключване на изборния процес в избирателната секция;

- калкулатори;

- кабелни връзки тип „свинска опашка“ за завързване на торбите;

- отличителни знаци за членовете на СИК.

1.14. Други документи и материали по решение на ЦИК.

Председателят на СИК (при отсъствие на председателя, на зам.-председателя или секретаря на СИК) съответно на ПСИК, член на ОИК, определен с нейно решение, и кметът на общината/район/кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват:

- протокол за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ на СИК (Приложение № 82-МИ);

- протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с ПСИК (Приложение № 83-МИ);

- протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 85-МИ);

- протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на ПСИК (Приложение № 86-МИ).

- протокол за предаване и приемане на избирателен списък в лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане (Приложение № 84-МИ);

Фабричните номера на протоколите за установяване на изборните резултати се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали. Ако има разлика във фабричните номера на отделните листа на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протоколите.

Формулярите на протоколите за установяване на изборните резултати се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се видят само фабричните им номера. Пликовете се подпечатват и подписват от членове на ОИК преди поставяне в тях на формулярите на протоколите.

Печатът на СИК, съответно печатът на ПСИК, се предава в запечатан плик, който се подписва от председателя на СИК, длъжностното лице от общинската администрация и член на ОИК, определен с нейно решение. Пликът с печата не се отваря. Отваря се при откриване на изборния ден в секцията – 27 октомври 2019 г.

След подписване на протоколите отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи членът на СИК, приел книжата и материалите.

Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.

 

 1. Действия по подготовка на изборното помещение

Изборните помещения се оборудват от общинската администрация с работни места за членовете на СИК, за да се осигури свободно поставяне на избирателните списъци, кутията за гласуване, място за бюлетините, печата на СИК, кутията с отрязъците, както и копирната техника. Осигуряват се и места за наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

Обособява се кабина за гласуване. Кабината се поставя и оборудва, така че да се осигури тайната на гласуването и гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Кабината е осветена, а завесите трябва да са от непрозрачен плат в неутрален цвят с височина осигуряваща тайната на гласуването.

В секциите с над 200 избиратели се осигурява втора кабина за гласуване.

На всяка секция се предоставя кутия за гласуване и кутия за отрязъците. Общинската администрация осигурява и достатъчен брой резервни избирателни кутии, за секциите с над 500 избиратели.

В кабината за гласуване се поставят маса, стол и химикал, пишещ със син цвят и също така:

- табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставени с химикал, пишещ със син цвят;

- табло с указание, че избирателят може да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат за общински съветник от избраната от него листа на партия, коалиция или местна коалиция знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

- списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи по реда на подреждане на кандидатските листи в бюлетината, изписани с един и същи размер, шрифт и формат. Кандидатските листи се подреждат по поредността на отпечатването им в бюлетината.

Таблата се поставят в кабината за гласуване, на стената срещу входа на кабината, като долният край на листа е не по-високо от 150 см (+/- 5 см) от пода.

Членовете на СИК подреждат масите, столовете, кабините за гласуване и останалите помощни материали, които ще се използват в изборния ден, по начин и ред, позволяващ незабавното започване на изборния ден.

 

 1. Действия по подготовка на пространството пред изборното помещение и на сградата, в която се помещава избирателната секция

3.1. След получаване на изборните книжа и материали всяка СИК е длъжна да постави пред изборното помещение информационно табло, на което поставя:

- образците от бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове (за целта СИК ползва бюлетина за гласуване от всеки вид избор, върху лицевата страна на която се изписва текст „ОБРАЗЕЦ“). Образецът се изготвя и поставя на таблото при откриването на изборния ден;

- всички писмени решения на СИК;

- телефоните за връзка и подаване на сигнали до районно управление на МВР и до дежурния районен прокурор;

- телефон за връзка с ОИК;

- табло, в което е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставени с химикал, пишещ със син цвят;

- табло с указание, че избирателят може да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат за общински съветник от избраната от него листа на партия, коалиция или местна коалиция знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

- списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи по реда на подреждане на кандидатските листи в бюлетината, изписани с един и същи размер, шрифт и формат. Кандидатските листи се подреждат по поредността на отпечатването им в бюлетината.

- указателна табела, на която се изписва номерът на секцията и отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

3.2. На видно място на входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставят указателни табели, върху които се изписват номерата на секциите в сградата и етажът, на който се намират.

3.3. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с номерата и местонахождението на избирателните секции на съответния етаж.

3.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Непосредствено пред определената секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела, на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията и международният знак за лица с увреждания.

 

 1. Охрана на изборните помещения

След подреждането на изборното помещение присъстващите членове на СИК го заключват и запечатват с хартиена лента (подпечатана с печата на общината), на която се подписват.

Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.

 

 1. Съдействие от кмета на общината/района

Кметът снабдява членовете на СИК със списък с имената на членовете и телефонните номера за връзка помежду им, както и телефоните за връзка с ОИК и с общинската администрация.

Кметът осигурява превозно средство за придвижване до секцията за избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването.

Кметът осигурява помещение за работата на подвижната СИК. Осигурява и превозното средство за придвижване на членовете до домовете на избирателите, така че то да побира повече от 4 членове на ПСИК и кутията за гласуване.

Кметът осигурява също и транспортното средство за придвижване на членовете на СИК до ОИК за предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите изборни книжа.

 

ІV. ИЗБОРЕН ДЕН – 27 октомври 2019 г.

 

 1. Откриване на изборния ден

Изборният ден се открива в:

- 7,00 часа на 27 октомври 2019 г.;

- не по-късно от 8,00 часа (ако в 7,00 часа не са се явили повече от половината членове на СИК).

 

 1. Отваряне на изборното помещение

Членовете на СИК следва да се съберат пред секцията поне 10 – 15 минути преди 7,00 часа. При липса на член на комисията – по телефона се установява дали ще се яви или не.

За да се разпечата и отвори изборното помещение, трябва да присъстват повече от половината членове на комисията – 3 членове при 5-членните СИК, 4 членове при 6- и 7-членните СИК и 5 членове при 8- и 9-членни СИК.

Ако не са се явили повече от половината от членовете на комисията – не се разпечатва и отваря изборното помещение. Председателят на СИК уведомява ОИК кои членове на СИК отсъстват. Председателят на СИК трябва да разполага с телефонните номера на членовете на СИК и ОИК (снабдява се от общинската администрация предварително).

Ако в 7,00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя, за което се уведомява ОИК. Това обстоятелство се вписва в протокол, съставен от секционната избирателна комисия, който се предава на ОИК.

Ако до 8,00 часа не се явят всички членове, ОИК назначава нови членове на мястото на неявилите се от същата квота.

При отсъствие на председателя ОИК назначава зам.-председателя за председател, а член на СИК за зам.-председател. При отсъствие на зам.-председателя или секретаря ОИК назначава член на СИК да заеме съответната длъжност. Председателят, заместник-председателят и секретарят следва да бъдат от различни партии и коалиции.

 

 1. Действия след отварянето на помещението

3.1. СИК проверява:

- дали са налице избирателните списъци, бюлетините, печата и другите изборни книжа и материали;

- дали избирателните кутии и кутията за отрязъците от бюлетините са празни и изправни;

- дали в кабината за гласуване са поставени информационните табла и химикал, пишещ със син цвят.

3.2. Членовете на СИК разпределят помежду си функциите, които ще изпълняват в изборния ден, с решение, за което се съставя протокол.

3.3. Председателят на СИК или определен с решение на комисията член разпечатва плика с печата на комисията. Печатът се маркира по уникален начин (като се наранява част от него на произволно място). За маркирането се съставя протокол (Приложение № 87-МИ), който съдържа най-малко три отпечатъка от маркирания печат и се подписва от присъстващите членове на СИК.

3.4. След проверката, избирателната кутия и кутията за отрязъците от бюлетините се запечатват с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията и подпечатани с печата на комисията.

3.5. Председателят откъсва по една бюлетина от кочана за всеки вид избор (общински съветници, кмет на община/район/кметство), и с големи букви по диагонал изписва „ОБРАЗЕЦ“ и ги залепва като образци на таблото пред избирателната секция.

3.6. Членовете на СИК са длъжни да поставят и носят предоставените им отличителни знаци, съответстващи на длъжността им, по образец, утвърден от ЦИК.

3.7. След извършването на тези действия председателят обявява изборния ден за открит и гласуването започва.

3.8. Председателят на СИК лично уведомява ОИК за откриването на изборния ден.

 

 1. Допускане до гласуване на избирателите – български граждани. Гласуване

Българските граждани гласуват по избирателни списъци – част I.

СИК допуска избирателите в кабината за гласуване един по един.

 

4.1. Документи за гласуване

Гласува се само с лична карта или личен зелен паспорт (само за родените до 31.12.1931 г. включително).

Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или задграничен паспорт.

Ако личната карта е с изтекъл срок, повредена или избирателят заяви, че е изгубена, унищожена, открадната или в процес на издаване, той трябва да представи на СИК оригинално удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 1 ИК със снимка, издадено от съответното районно управление на МВР. След като избирателят гласува и се подпише в избирателния списък, членът на СИК отбелязва върху удостоверението „гласувал в избирателна секция №… на 27 октомври 2019 г.“ и удостоверението се връща на избирателя. В случай че избирателят не представи удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК, същият не се допуска до гласуване.

В СИК, образувани в местата за изтърпяване на наказания лишаване от свобода, при упражняване правото си на глас, лицата освен с предвидените по-горе документи за самоличност могат да гласуват, като установят самоличността си по предвидения чл. 54, ал. 1 ЗИНЗС ред.

 

4.2. Проверка дали избирателят е вписан в избирателния списък

Първо. Избирателят предава на член на СИК документа си за самоличност.

Второ. Членът на СИК проверява дали избирателят фигурира в избирателния списък, след което сравнява имената (собствено, бащино и фамилно) и постоянния адрес от личната карта/зеления паспорт с отпечатаните в избирателния списък, без да ги чете на глас.

Трето. Членът на СИК задължително вписва в избирателния списък ЕГН, вида и номера на документа за самоличност. Не чете и не диктува на глас.

Ако установи разлика между данните в документа за самоличност, съответно удостоверението за издаване на лични документи (по чл. 263, ал. 1  ИК), и имената на избирателя, вписани в избирателния списък, записва данните от документа за самоличност в графата „Забележки“ на избирателния списък.

 

4.3. Действия на СИК, ако избирателят не фигурира в избирателния списък и е вписан в Списъка на заличените лица

Когато членът на СИК не намери името на избирателя в избирателния списък, задължително проверява дали името му е вписано в списъка на заличените лица.

Всяка секция разполага със Списък на заличените лица – Приложение № 6-МИ.

В списъка на заличените лица са включени лица, които нямат право да гласуват, като срещу името на лицето е отбелязана причината, поради която са включени в списъка с едно от следните съкращения: „ПО“, „МП“, „НА“, „НА извън Република България“, „Без Уседналост“.

„ПО“ – означава, че лицето е поставено под запрещение, няма избирателни права и не може да гласува;

- „МП“ – означава, че лицето в момента изтърпява наказание „лишаване от свобода“, няма избирателни права и не може да гласува;

- „НА“ – означава, че избирателят е включен в списък по настоящ адрес и следва да гласува в секцията по настоящия си адрес;

- „НА извън РБ“ – означава, че избирателят няма избирателни права в изборите за общински съветници и за кметове и не може да гласува, тъй като има настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове извън Република България;

„Без Уседналост“ – означава, че лицето няма адресна регистрация по постоянен адрес към 26 април 2019 г.

Ако името на избирателя е вписано в Списъка на заличените лица, членът на СИК проверява причината за вписването в списъка и му я разяснява:

4.3.1. Ако срещу името на лицето е вписано „ПО“, „МП“, „НА“, „НА извън Република България“ или „Без Уседналост“, членът на СИК връща документа му за самоличност и го уведомява, че не може да гласува. Уведомява го, че може да гласува само ако представи удостоверение от общината или кметството по чл. 40  ИК – Приложение № 14-МИ. Ако такъв избирател се върне в избирателната секция и представи оригинално удостоверение, издадено от общината, че основанието за включването му в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице, той се допуска да гласува по следния ред:

- членът на СИК заличава името на избирателя от списъка на заличените лица, като прекарва хоризонтална черта през името и другите данни на избирателя и отбелязва срещу тях „удостоверение по чл. 40 ИК“;

- избирателят попълва декларация по образец – Приложение № 15-МИ, че не е гласувал и няма да гласува на друго място;

- членът на СИК вписва имената и другите му данни от документа за самоличност в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата);

- членът на СИК взема удостоверението и декларацията и след края на изборния ден ги прилага към избирателния списък;

- в графа „Забележки“ на избирателния списък членът на СИК отбелязва основанието за вписване – „удостоверение по чл. 40 ИК“;

- след гласуване, избирателят се подписва в избирателния списък (под чертата).

 

 1. Вписване в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) в изборния ден

Това е страницата, която започва след края на избирателния списък с подписите на кмета и секретаря на общината/района.

СИК вписва в избирателния списък (под чертата) и допуска да гласуват само следните лица:

- лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и са вписани в списъка на заличените лица по т. 4.3. след представяне на удостоверение от общината или кметството по чл. 40 ИК – Приложение № 14-МИ, и на декларация по образец – Приложение № 15-МИ, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват в избрана от тях секция или в секция, предназначена за тях на първия етаж (партер), и имат постоянен адрес в общината, административния район (за София, Пловдив и Варна) или кметството и нямат настоящ адрес извън Република България към 26.04.2019 г. след представяне на декларация по образец – Приложение № 81-МИ, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- избиратели, заличени от избирателния списък, тъй като са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, които в изборния ден се намират извън тях, се дописват от СИК по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение за дописване в избирателния списък по постоянен адрес – Приложение № 16-МИ, издадено от ръководителя на лечебното заведение/дома, и декларация по образец – Приложение № 81-МИ, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- избиратели, заличени от избирателния списък, тъй като са вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, които в изборния ден се намират извън тях, се дописват от СИК по постоянния им адрес, като представят удостоверение за дописване в избирателния списък по постоянен адрес – Приложение № 16-МИ, издадено от ръководителя на мястото, и декларация по образец – Приложение № 81-МИ, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- постъпилите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги лица, след съставяне на избирателния списък от ръководителите им се дописват в изборния ден, ако имат постоянен адрес в общината, административния район (за София, Пловдив и Варна) или кметството, на чиято територия се намира лечебното заведение, дома, институцията, и нямат настоящ адрес извън Република България към 26 април 2019 г. включително, след представяне на декларация по образец (Приложение № 81-МИ), че не са гласували и няма да гласуват на друго място. По този ред се дописват и задържаните след съставяне на избирателния списък в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане;

- лицата от персонала на лечебните заведения, домовете за стари хора и другите социални институции и в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, служебно заети в изборния ден по месторабота, въз основа на график за работа, ако имат постоянен адрес в общината, административния район (за София, Пловдив и Варна) или кметството и нямат настоящ адрес извън Република България към 26 април 2019 г. се дописват след представяне на декларация по образец – Приложение № 81-МИ, че не са гласували, и няма да гласуват на друго място;

- лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК (имат право да гласуват), но са пропуснати в избирателния списък, и не фигурират в списъка на заличените лица, ако имат постоянен адрес в общината, административния район (за София, Пловдив и Варна) или кметството и нямат настоящ адрес извън Република България към 26 април 2019 г., могат да гласуват, след като представят документ за самоличност и декларация по образец – Приложение № 81-МИ, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК или охрана на съответната секция, ако не фигурират в отпечатания избирателен списък и имат постоянен адрес в общината, административния район (за София, Пловдив и Варна) или кметството и нямат настоящ адрес извън Република България към 26 април 2019 г., могат да гласуват, след като представят декларация (Приложение № 81-МИ).

Ако тези лица имат постоянен адрес към 26 април 2019 г. на територията на кметството, на което се намира избирателната секция, те могат да гласуват за кмет на кметство, за кмет на община, за кмет на район (за София, Пловдив и Варна) и за общински съветници. Срещу имената на тези избиратели в графа „Забележка“ на избирателния списък се отбелязва вида избор – КК/КО/КР/ОС.

Когато тези лица имат постоянен адрес към 26 април 2019 г. на територията на града – административен център на общината, те могат да гласуват за кмет на община и за общинск

25.09.2019

Съобщение

Регистрирани кандидати  от ОИК-Алфатар за участие в изборите за общински съветници и кметове 

на 27 октомври 2019 г.

                   

                                         кандидати за кмет на общината

 

№ по ред

Три имена

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.

Янка Стоянова Господинова

ПП „ГЕРБ”

2.

Мариана Иванова Теодориза

ПП „ВОЛЯ”

   3.

Веселин Димитров Гарабински

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

                                             кандидати за кметове на кметства

 

№ по ред

Три имена

кандидат за

кмет на кметство

с. Бистра

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.

Ана Йосифова Стоянова

 

 

Инициативен комитет

 

2.

Селятин Сабитов  Исмаилов

 

ПП „ГЕРБ”

3.

Ахмед Алиосман Ахмед

 

ПП „Движение за права и свободи”

 

Три имена

кандидат за

кмет на кметство                            с. Алеково

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.

Иван Захариев Христов

 

ПП „ГЕРБ”

2.

 

 

 

 

Три имена

кандидат за

кмет на кметство

с.Чуковец

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.

Бюрхан Назми Акиф

 

ПП „Движение за права и свободи”

 

                                               кандидати за общински съветници

 

№ по ред

Три имена

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.

Живко Иванов Желязков

ПП АТАКА

2.

Янка Стоянова Господинова

ПП  ГЕРБ

3.

Живка Колева Великова

ПП  ГЕРБ

4.

Ивелина Миткова Вълева

ПП  ГЕРБ

5.

Ганка Пенчева Недялкова

ПП  ГЕРБ

6.

Ивайло Стефанов Михайловски

ПП  ГЕРБ

7.

Петранка Димитрова Славова

ПП  ГЕРБ

8.

Осман Иса Абий

ПП  ГЕРБ

9.

Нели Георгиева Иванова

ПП  ГЕРБ

 

 

10

Галя Иванова Крумова

ПП  ГЕРБ

 

 

11.

Иван Захариев Христов

ПП  ГЕРБ

 

12.

Симеон Тодоров Иванов

ПП  ГЕРБ

 

13.

Мариана Иванова Теодориза

ПП ВОЛЯ

14.

Елис Бюрхан Талят- Мустафа

Движение за права и свободи - ДПС

15.

Тюркян Ахмед Садък

Движение за права и свободи - ДПС

16.

Ибрям Сезгин Ибрям

Движение за права и свободи - ДПС

17.

Ялчин Халид Осман

Движение за права и свободи - ДПС

18.

Гюнел Сали Шукри

Движение за права и свободи - ДПС

19.

Бингюл Хълми Мюсеим

Движение за права и свободи - ДПС

20.

Олчай Ремзи Хамди

Движение за права и свободи - ДПС

21.

Ердинч Фехми Мюстеджеб

Движение за права и свободи – ДПС

 

 

22.

Веселин Димитров Гарабински

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

 

23.

Минка Стоянова Стоянова

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

24.

Пепа Димитрова Иванова

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

25.

Галина Димитрова Енева

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

26.

Теодор Георгиев Крумов

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

27.

Жоро Иванов Георгиев

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

28.

Ангелинка Иванова Тодорова

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

29.

Радка Христова Илиева

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

30.

Иван Николов Георгиев

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

31.

Стелиана Иванова Стоева

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

32.

Радка Георгиева Желева

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”

 

 

33.

Силвия Нейчева Гроздева

ПП Социалдемократическа партия

34.

Станислава Тихомирова Петрова

ПП Социалдемократическа партия

35.

Момчил Росенов Николов

ПП Социалдемократическа партия

 

 

 

21.09.2019

Съобщение

ОИК-Алфатар ще заседава на 21, 22 и 23 .09.2019 г.,

с работно време: 08:00 часа  -  12:00 часа

                           13:00 часа - 17:00 часа

09.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК-Алфатар на 09.09.2019 г. от 8:00 часа

03.09.2019

Съобщение

На 04.09.2019 г. от 8:30 часа ще се проведе първото заседание на ОИК Алфатар в Заседателната зала на Община Алфатар.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 072 / 04.03.2022

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с.Бистра, общ.Алфатар, обл.Силистра-Ана Йосифова Стоянова.

 • № 071 / 22.05.2020

  относно: запознаване на ОИК – Алфатар с постъпил сигнал с вх. №0057/07.01.2020г. срещу Ана Йосифова Стоянова за конфликт на интереси в качеството и на лице по §2 от ДР на ЗПКOНПИ и на основание чл.59, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 • № 070-МИ / 07.11.2019

  относно: определяне на членове на ОИК – Алфатар, които да предадат на Общинска администрация Алфатар подлежащите на съхранение по опис изборни книжа и материали.

всички решения